Outplacement krok po kroku

Według ekspertów, zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie, etapów outplacementu może być kilka. Najczęściej wymienia się pięć szczegółowych czynności, które muszą następować bezpośrednio po sobie. Zdarzają się jednak specjaliści, wyraźnie preferujący wyodrębnianie jedynie trzech etapów zwolnień monitorowanych.

5-etapowa procedura outplacementu

Powinna ona składać się z następujących elementów:

  • przygotowania programu oraz negocjacji wstępnych z kierownictwem firmy
  • wprowadzenia do firmy zewnętrznych partnerów programu, a także pierwszych spotkań ze społecznością firmy
  • okazywania wsparcia dla grupowych lub indywidualnych karier realizowanych poza firmą
  • włączania wiedzy i doświadczeń, uzyskanych podczas wspomagania kariery pracowników poza firmą, do systemu zarządzania zasobami ludzkimi
  • wprowadzania zewnętrznych partnerów programu poza firmą

3-etapowa procedura outplacementu

Ekspertem, który za bardziej stosowne uznaje wyodrębnienie jedynie 3 etapów outplacementu, jest K. Kwiecień - Prezes Stowarzyszenia Doradców Personalnych. Według niego, przeprowadzając zwolnienia monitorowane, powinno się przede wszystkim:

  • zanalizować zasoby ludzkie w celu zidentyfikowania rodzajów stanowisk i kategorii pracowników, które mają zostać objęte procesem outplacementu. W tym etapie nie tylko określa się, ilu pracowników ma zostać zwolnionych, ale także które to mają być osoby. Wskazuje się je na podstawie kryteriów wynikających ze strategii firmy na danym etapie rozwoju
  • zakomunikować pracownikom i otoczeniu o redukcji zatrudnienia, a co najważniejsze - poinformować o tym konkretnych pracowników
  • udzielić zwalnianym osobom jak największego wsparcia, co powinno bezpośrednio przekładać się na pomoc w przystosowaniu do nowej sytuacji. Celem takiego działania jest zwiększenie szans byłych pracowników na skuteczne rozwiązanie ich problemu.

Bez względu na to, czy proces outplacementu w teorii będzie miał 5, czy 3 etapy, w praktyce sposób jego przeprowadzania jest podobny. Najważniejszą kwestią jest ustalenie spójnego planu działania i wykonanie go w taki sposób, by zapewnić byłym pracownikom jak największe wsparcie. Najlepiej, jeśli dzięki działaniom firmy, zwolniona osoba szybko znajdzie nowe zatrudnienie, z którego będzie czerpać satysfakcję.